Zahtjevima eksplozije u 2 zoni

Rizik od eksplozije u radnom okru¾enju ili na drugim javnim mjestima je ne¹to ¹to se ne smije umanjiti. Zakon o graðevinarstvu zahtijeva brojnu za¹titu od eksplozija u takvim okru¾enjima, a neuspjeh da se to postigne sigurno æe dovesti do ozbiljne tragedije. Mjesta s razlièitom izlo¾eno¹æu eksplozivnoj cesti su razlièita postrojenja i proizvodne hale. Sve je tu potrebno za nezadovoljstvo: zapaljivi plinovi èuvaju se izravno iz boca velikih kapaciteta, izvora vatre, èesto nedovoljne ventilacije. Sve je to zbog moguænosti eksplozije.

Posebne mjere opreza treba poduzeti u gore opisanim uvjetima. Posebno su znaèajne redovite provjere organizacije i uklanjanja svih nedostataka na redovnoj osnovi. Ako se, na primjer, èetkice koriste u elektriènom motoru, imat æe sjajno iskrenje, desetak puta va¾nije nego u svakodnevnom radu. Takoðer ukljuèujemo detaljnu kontrolu svih cilindara i spremnika koji sadr¾e zapaljive alkohole i tvari. Propusni cilindar s eksplozivnim plinom lako ga je mogao napuniti na kraju eksplozivnom eksplozijom. Iako se plinovi obièno moraju mije¹ati s zrakom u odreðenoj koncentraciji, tako da mogu doæi do eksplozije, to se obièno ne mo¾e podcijeniti.

Drugo pitanje sigurnosti je uporaba posebnih svjetiljki i prekidaèa za svjetlo. Svako osvjetljenje rasvjete uzrokuje bljesak iskre u dodiru, a time i poveæanu potro¹nju struje od svjetiljke u vrijeme njezina polo¾aja. To vrijedi i za ¾arulje sa ¾arnom niti i za fluorescentne svjetiljke. Takva iskra je prilièno velika za pokretanje eksplozije u prisutnosti zapaljivog plina. Upotreba posebnih rasvjetnih svjetiljki i prekidaèa uvelike smanjuje taj rizik, ali najva¾nije je sigurno skladi¹tenje plinova i zapaljivih i eksplozivnih tvari.