Ured za prevodenje

U sada¹njem svijetu vrlo je va¾na moguænost jednostavnog prelaska na prodajna mjesta koja koriste druge stilove. Ona stvara znaèenje prije svega za tvrtke koje izvoze, ali prilika za suradnju ili stjecanje resursa izvan granica na¹eg kraja iznimno je va¾na za ljude koji rade s swingom.

Èesta toèka u takvim oblicima je dinamika rada. Prevoditeljske agencije obièno rezerviraju da æe u uspjehu dobivanja prava u razlièitim vremenskim razdobljima, u stvaranju kaotiènih potreba klijenta, prijevodi biti napravljeni uz stalno ka¹njenje. Ponekad je potrebno èekati sljedeæi radni dan, au drugim sluèajevima morate du¾e èekati.

Uglavnom se radi o pritu¾bi, ali ponekad problem prerasta u veliku krizu kada blokira moguænost pravilnog funkcioniranja ili blokira pregovore. U takvim sluèajevima vrijedi uvesti profesionalni odnos s uredom za prevoðenje u Krakovu ili s drugom prevoditeljskom agencijom koja odgovara va¹em mjestu poslovanja. Prilikom potpisivanja ugovora, mo¾ete saèekati da prevoditelj prevede sve dokumente koji æe mu biti predstavljeni na trenutaènoj osnovi, a do posljednjeg æe uzeti dokumente za veliki prijevod u valjanu vrstu i dati ih bez odgode na poznatoj stranici ili æe ih obvezati pripremiti prijevod u vrijeme odreðeno ugovorom. Biti u takvom ugovoru daje tvrtki, u odreðenom smislu, stalnu potporu prijevodu, iako, naravno, ne mo¾ete pretpostaviti da æe ¹kola obavljati certificirani sudski prijevod dok èekate. To je obièno nemoguæe.