Uklanjanje pra ine zumio

Direktiva 94/9 / EC (ATEX je normativni fragment koji se takoðer povezuje s ureðajima kao i kontrolnim metodama. Predmetni ureðaji projektirani su u sredi¹njoj vagi za njihovo prihvaæanje u podruèjima s opasno¹æu od eksplozije metana ili ugljene pra¹ine. Naèelo je materijal Europskog parlamenta i Savjeti od 23. o¾ujka 1994. godine.

https://neoproduct.eu/hr/revitalum-mind-plus-ucinkovito-rjesenje-za-probleme-koncentracije-i-pamcenja/Revitalum Mind Plus Učinkovito rješenje za probleme koncentracije i pamćenja

U poljskom pravnom sustavu upoznat je s Uredbom ministra gospodarstva od 22.12.2005. SL 263, stavka 2203 Glavna namjera naèela je prije svega pribli¾iti zakone dr¾ava èlanica koji se povezuju s alatima za za¹titu podataka i sustavima za uporabu na udaljenostima od eksplozije metana ili ugljene pra¹ine. Meðutim, Direktiva se primjenjuje na oba ureðaja i, ¹tovi¹e, na sustave za¹tite podataka za potro¹nju u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Istovremeno, treba napomenuti da se ove informacije odnose na sigurnosne, kontrolne i regulacijske ureðaje. Ova jela pripisuju se svrsi izvan zona o kojima se raspravljalo, ali èine da se neki ureðaji i za¹titni stilovi stavljaju u uporabu u podruèjima u kojima postoji opasnost od eksplozije.Postoje izuzeci od ATEX direktive. Spomenuti usjev ne ukljuèuje, izmeðu ostalog, medicinske proizvode koji se uzimaju u medicinskoj pozadini. Ne koristi se i za opremu koja se koristi za kuænu uporabu, osobnu za¹titnu opremu, brodove, transportnu opremu.Ovaj pravni akt Europske unije ima posebne zahtjeve koji su navedeni u posebnim normama. Osim toga, klasificira potencijalno eksplozivne sfere, koje su odabrane u Prilogu br. I uz zadaæu 1999/92 / EC ATEX137 od 16.12.1999. "O odgovarajuæim zahtjevima za poveæanje povjerenja i zdravstvene kontrole radnika koji su potencijalno izlo¾eni funkcijama u podruèjima s eksplozivnom atmosferom".Danska i za¹titni sustavi mogu biti problem za druge direktive koje se tièu razlièitih aspekata i koje dodatno osiguravaju CE oznaku. Ovaj znak bi trebao biti vidljiv, jednostavan i pouzdan.Sada¹nju direktivu zamijenit æe nove informacije ATEX 2014/34 / EU. To postaje 20. travnja 2016. godine.