Sredstva za ga enje po ara zadane pl

Vodena para je uobièajeno sredstvo za ga¹enje. Poèinje samo u zatvorenim interijerima s malim kubaturama. Upotreba pare za ga¹enje na jednostavnim povr¹inama ne daje ¾eljene rezultate. Para je ogranièena, dobra te¾ina osim otvorenog prostora ne dose¾e odgovarajuæu koncentraciju ga¹enja.

Predla¾e se kori¹tenje pare u stanovima èiji kubni kapacitet ne prelazi 500-520 m3. To bi trebale biti zatvorene sobe. Bilo kakvo curenje smanjit æe uèinkovitost potiskivanja pare.Najèe¹æe se vodena para prilagoðava ga¹enju po¾ara i mo¾e stajati u prostorijama za su¹enje drva, skladi¹tima zapaljivih materijala, na brodovima, pumpati naftne derivate, u prostorijama s vulkanizacijskim kotlovima ili rektifikacijskim stupovima.Para, kao metoda ga¹enja po¾ara, mo¾e biti pogodna za ga¹enje po¾ara èvrstih tijela koja ne reagiraju s vodom pod stalnim temperaturnim uvjetima. Nije potrebno koristiti paru za ga¹enje po¾ara, ako se spaljuju materijali, u proizvodu s parom æe se uni¹titi.Kori¹tenje vodene pare za ga¹enje po¾ara uzrokuje pad koncentracije kisika na razinu na kojoj je proces pu¹enja nemoguæ. Para isparava zapaljive plinove u zoni izgaranja.Najuèinkovitiji i najpouzdaniji je ga¹enje po¾ara zasiæenom parom, koja se isporuèuje pod tlakom od 6 do èak 8 atmosfera.Para kao metoda za ga¹enje po¾ara mo¾e se uzeti samo na mjestima za koja postoji sigurnost da u njima nema radnika. Uz pomoæ velikog pritiska koji gasi paru, to mo¾e biti veliko zdravlje, pa èak i ljudski ¾ivot.