Sigurnost rada knjige

Svaki poslodavac koji obavlja djelatnost u kojoj ¾ivi rizik od eksplozije du¾an je izraditi dokument kojim se ¹tite radna mjesta od eksplozije. Takav zahtjev prvenstveno proizlazi iz zakona o osnivanju ministra gospodarstva, poslovanja i Zajednièkog obrasca od 8. srpnja 2010. o minimalnim zahtjevima za povjerenje i higijenu zaposlenika zaposlenih u razredima zanimanja u kojima mo¾e doæi do eksplozivne atmosfere (Dz.U. 138, toèka 931.

Istodobno, treba napomenuti da je ovu obvezu prema na¹em zakonu uvela tzv. Direktiva Novog pristupa, odnosno ATEX137.Sigurnosni dokument posla prije poèetka mora se izvr¹iti prije poèetka rada. U sluèaju kada æe se radno mjesto ili rad potreban za obavljanje posla ¹iroko promijeniti (pro¹iriti ili preoblikovati, isti dokument mora biti pregledan.Primarna svrha izrade takvih dokumenata je prvenstveno za¹tita zaposlenika koji rade u potencijalno eksplozivnim podruèjima. Ovaj dokument potièe poslodavce da se suprotstave nastanku eksplozivne atmosfere. Njezina je toèka jo¹ uvijek sprijeèavanje same eksplozije.Dokument koji ¹titi radno mjesto prije poèetka mora se stvoriti gdje god postoji moguænost eksplozivne atmosfere na radnom mjestu, kao dokaz gdje su prisutne tvari kao ¹to su mje¹avina kisika i zapaljive pra¹ine, pra¹ci, tekuæine, plinovi ili ti parovi.Dokument o za¹titi od eksplozije treba sadr¾avati novosti kao:- opæenito informacije, u kojim izjavama bi se trebale izraðivati, te dodatno pojmovi koji se odnose na dokument o za¹titi od eksplozije,- detaljni podaci, prema kojima se priprema procjena rizika od rizika i eksplozije, naèini sprjeèavanja i sprjeèavanja takve eksplozije, za¹tita od njezinih krajeva,- dodatne informacije, kao ¹to su protokoli, potvrde.U pozadini treba napomenuti da se dokument o sigurnosti zaposlenja prije poèetka vjerojatno treba kombinirati s mi¹ljenjem o riziku.