Seksoholizam drugaeije

Seksolizam je spolno povezan - bolest koja se manifestira kompulzivnim seksualnim pona¹anjem.

profesor Lew Starowicz fenomen definira kao: "stanje patolo¹ke ozbiljnosti erotskih interesa i seksualne energije, u kojima ta pitanja dominiraju nad drugima, odluèujuæi o znaèenju ¾ivota." Na drugi se naèin otkriva - brojnim izdajama, seksualnim opsesijama, masturbacijom, zanimanjem za pornografiju.

Iz naznake seksualne slobode koja je postojala posljednjih godina, vrste popularnosti i priznavanja raznih seksualnih pona¹anja, problem æe vjerojatno biti umanjivan ili previðen. Osoba koja se bori s trenutnom èinjenicom susreæe zid nesporazuma, pobuðuje sa¾aljenje i izlo¾ena je podsmijehu.

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula Učinkovit način za promjenu sudbine i postizanje sreće

Ovisnik stalno tra¾i nova seksualna iskustva - u drugim graðevinama i na gradili¹tima. Seksoholik nije nu¾no stereotipan maèo, iako se u planinama pojavljuje mnogo ljudi. Naprotiv, postoji teorija da je osnova za te pozicije ¾elja za podizanjem samopo¹tovanja. Sekstetike su vrlo podcijenjene, zakompleksione, èesto srame¾ljive. Stalno tra¾e potvrdu vlastite privlaènosti. Seks je sredstvo podizanja ega, oslobaðanja negativnih emocija, napetosti poput medija i stresa.

Bolesti koje se uzimaju iz obiteljske kuæe takoðer mogu doprinijeti razvoju bolesti - ponekad je disfunkcionalna i patolo¹ka.

Seksoholizam je bolest koja planira razornu ideju o razlièitim sferama ¾ene ovisnice, koja èesto pogaða njezine roðake. Brojne izdaje, la¾i, nepovjerenje mogu dovesti do sukoba i prekida trajnog odnosa.

Bolest nedvojbeno zahtijeva lijeèenje, psihoterapiju.Sekso-holistièki tretman Krakov ukljuèuje intervju, dijagnozu i terapiju - ponekad dugotrajnu. Cilj je promijeniti percepciju seksualne sfere, promijeniti naèin razmi¹ljanja, tako da seksualni èin nije samo kljuè za zadovoljavanje atavistièkog nagona, veæ i emocionalno obojen dokaz predanosti.