Registar blagajne7

Kada prodajemo proizvode ili usluge umovima fizièkih osoba (oni koji ne vode tvrtku trebat æe nam blagajni ili fiskalni pisaè. Nakon kupnje, vrlo je bitno poslati fiskalni ureðaj & nbsp; i fiskalizaciju. Svi se postupci vezani uz blagajnu trebaju generirati u roku od dva mjeseca od kupnje.

Podno¹enje voditelju nadle¾nog poreznog ureda trebao bi se izvr¹iti prije nego zapoènemo snimanje prodaje u blagajni. ©to bi trebalo biti ukljuèeno u takvu obavijest? Prije svega, trebali biste napisati koji æe biti puni broj blagajni koji se koriste u poduzeæu. Takoðer morate navesti adrese mjesta na kojima æe se koristiti.Uredbom ministra financija od 29. studenog 2012. godine precizno se ureðuje naèin na koji se treba obaviti izvje¹æivanje blagajni. Uz to, najkasnije na dan gubitka, koji treba podnijeti ostavku da ima blagajni, trebalo bi instalirati barem neke blagajne prijavljene ¹efu poreznog ureda. Preostali fiskalni blagajni trebaju biti ukljuèeni u raèunovodstvo za sljedeæi mjesec.Kada smo sada proglasili i instalirali blagajne, moramo izvr¹iti njihovu fiskalizaciju. Neophodno je ako ovise o kori¹tenju gotovine i pisaèa u ekonomskoj ulozi.

https://neoproduct.eu/hr/psorilax-ucinkovito-rjesenje-za-simptome-psorijaze/

©to raèuna na fiskalizaciju blagajne? O raspodjeli fiskalnog modula (porezni broj poreznog obveznika u fiskalni blagajni. Zapamtite da je stoga jednokratna aktivnost, ¾ivjela i trajala. Izuzetno je va¾no da se fiskalizacija blagajne vr¹i na profesionalan naèin, temeljito obuèenog tehnièara. U uspjehu pogre¹ke, pogre¹no æe poni¹titi pogre¹no provedenu fiskalizaciju, bit æe potrebno kupiti novu blagajnu, ¹to dokazuje veliki tro¹ak. Zahvaljujuæi fiskalizaciji blagajne, moguæe je djelovati fiskalno. Dnevni proraèunski izvje¹taji, ukljuèujuæi podatke o problemu dnevne prodaje, usmjerit æe se iz svijesti fonda.Nakon zavr¹etka fiskalizacije blagajne, morate ga prijaviti ¹efu nadle¾nog poreznog ureda u roku od sedam dana. To æe rezultirati uzimanjem registracijskog broja.