Raeunalo se ukljueuje

Druge vrste radova moraju biti drugaèiji naèin specijalizirane elektronièke opreme.

Ovdje govorimo ne samo o raèunalima, koja su u modernim vremenima nu¾na za razmi¹ljanje u bilo kojoj tvrtki, èak iu ovom niskom samostalnom poslu, ali io profesionalnijoj opremi koja je na dokazima fiskalnih blagajni. Za sve elektronièke ureðaje dobro je prepoznati tr¾i¹te prije kupnje i saznati ¹to vam on mo¾e ponuditi. Velika konkurencija znaèi da razlièite tvrtke nude istu ili vrlo sliènu opremu po sasvim razlièitim cijenama. Stoga je vrijedno tra¾iti prodavaèe, koji mogu ponuditi dobre ureðaje, velike i priznate marke, za malo novca. Cijena fiskalnog pisaèa se otvara od tisuæu do nekoliko tisuæa zlota. Prije kupnje treba biti sjajno razmisliti o tome koja oprema - koji parametri i ulaganja su nam potrebni za rad. Na primjer - ostale blagajne bit æe korisne za trgovinu, druge za ljekarnu i druge za prodaju usluga. U posebnim situacijama vrijedi odabrati i opremu ili blagajne koje suraðuju s raèunalima. U sluèaju trgovine, vrijedno je ulaganje u d¾epove s èitaèem barkoda. Optimalan izlaz je i fiskalni pisaè za ljekarnu. Uz promjenu pri prodaji male kolièine usluga, nema potrebe ulagati u bilo koje ureðaje - samo mala i jasna blagajna. Cijene blagajne, kao i drugi elektronièki ureðaji, ¾ele svoj naèin, velièinu, broj funkcija. Popularni i osjetljivi ureðaji obièno æe biti popularniji od onih koji su ozbiljni i komplicirani, a sadr¾e specijalizirani softver. Dobro je poznavati tr¾i¹te prije kupnje i pronaæi prodavaèe koji nude najni¾e cijene, kao i razmi¹ljati o tome trebamo li mnogo slo¾enog (i skupljeg ureðaja. Kada kupujete raèunala, telefone, blagajne ili nove ureðaje, imajte na umu da ih mo¾ete raèunati u tro¹kovima kampanja.

Potrebno je imati na umu èinjenicu da neki ureðaji mogu biti ukljuèeni samo u amortizacijske tro¹kove, ne mo¾ete odjednom oduzeti cjelokupni iznos nastao za kupnju. U uspjehu blagajne vrijedi znati da je va¾no uzeti 90% tro¹kova njihove kupnje.