Raeun izdan od blagajne

Poduzetnici koji ispostavljaju raèune za na¹e usluge savr¹eno dobro poznaju sve probleme vezane uz trenutnu aktivnost. Vi¹e takvih dokumenata pojavljuje se svaki dan, na¾alost, kontrolirati ih. I premda je teoretsko pisanje fakture korisna vje¾ba, svatko od nas ovdje mo¾e napraviti mnogo pogre¹aka. Svaki bi dokument, meðutim, trebao sadr¾avati mnogo va¾nih informacija koje ne mo¾ete pogrije¹iti prilikom ulaska.

Program za obradu raèuna æe eliminirati najèe¹æe pogre¹kePoduzetnièki podaci i podaci o kupcima, adrese i brojevi NIP-a, brojevi bankovnih raèuna - to je va¾na informacija, kada se èesto unose pogre¹ke u pisanju. Svatko se mo¾e dogoditi da æe pisanjem ¾ivog dokumenta kao ¹to je ovaj prikazati znamenke u va¾nom pitanju. Potrebno je dosta vremena da se zapi¹e dokument u kojem treba vratiti naziv usluge ili robe, stopu PDV-a i bruto i neto iznose, a ovdje poduzetnici pogrije¹e. Takoðer je vrijedno spomenuti da rukopis fakture ne samo da poveæava rizik od male pogre¹ke, ¹to stvara ozbiljne posljedice, nego takoðer zahtijeva puno vremena. Nije ni èudo da va¾niji poduzetnici tako lako ula¾u u odgovarajuæi program za izradu raèuna.

Spartanol

Kakve prednosti mogu imati?Dobar projekt raèuna znaèi manji rizik neuspjeha izrade dokumenta i u¹tedu vremena. Podaci izvoðaèa pohranjeni su u odreðenu karticu, tako da ih ne morate svaki put unijeti. Takoðer je lak¹e razvrstati raèune, ukljuèujuæi i njihovo numeriranje. Popis veæ izdanih raèuna uvijek je dostupan, a svaki poduzetnik mo¾e provjeriti koji su raèuni veæ plaæeni i koji ostaju neispunjeni. Uz veæu mjeru kupaca, takvo djelovanje mo¾e u velikoj mjeri olak¹ati operaciju. Put u tekstovima je jo¹ jedna znaèajka koju poduzetnici vole. ©to jo¹ vrijedi spomenuti? Èinjenica da je izraèunavanje iznosa poreza u uspjehu e-raèuna jednostavna vje¾ba djeteta. Samo unesite neto ili bruto iznos, unesite primjenjivu stopu PDV-a i program æe automatski izraèunati. Kako bi se ¹to vi¹e stvari organiziralo putem Interneta, velika korist je moguænost kori¹tenja PDF-raèuna i slanja klijentima elektronièkim putem. To je druga prednost koju poduzetnici toliko cijene.