Radno vrijeme vozaea prema eu direktivi

ATEX direktiva u na¹em pravnom sustavu uvedena je 28. srpnja 2003. godine. Posveæuje se podacima o proizvodima za rad u podruèjima koja su u opasnosti od eksplozije. Predmetni proizvodi moraju ispunjavati stroge zahtjeve koji se ne odnose na sigurnost, ali i na zdravstvenu skrb. ATEX direktiva sadr¾i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

U su¹tini odredbi normativnog akta koji se razmatra, razina sigurnosti i, ¹tovi¹e, povezani postupci ocjenjivanja u velikoj su mjeri uvjetovani stupnjem opasnosti za okoli¹ u kojoj æe se proizvoditi posebni ureðaji.ATEX direktiva odreðuje stroge zahtjeve koje odreðeni proizvod mora napraviti da bi se mogao koristiti u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Ali koje zone to znaèi? Prije svega, rijeè je o rudnicima na ugljen, gdje postoji iznimno velika vjerojatnost eksplozije metana ili ugljene pra¹ine.

ATEX direktiva ima detaljnu podjelu ureðaja na grupe. Postoje dvije. U broju klase, odabrani su ureðaji koji se navode u podzemnim rudnicima i na podruèjima koja mogu biti metan eksplozivna. Druga se skupina prenosi na ureðaje koji se daju na neobiènim mjestima, a kojima prijeti eksplozivna atmosfera.

Ova Direktiva postavlja bitne zahtjeve za sve osobe koje igraju opremu u blizini opasnosti od eksplozije metana / ugljene pra¹ine. Meðutim, du¾i, va¾niji zahtjevi s moguæno¹æu pronala¾enja usklaðenih vrijednosti.

Treba imati na umu da jela dopu¹tena za dijeljenje u potencijalno eksplozivnim podruèjima trebaju biti oznaèena oznakom CE. Identifikacijski broj prijavljenog tijela treba vratiti iza oznake, koja bi trebala biti èista, vidljiva, trajna i jednostavna.

Prijavljeno tijelo ispituje cijeli organizam kontrole ili pojedinaèna jela u trenutku osiguravanja suradnje s va¾eæim propisima i zahtjevima Direktive. Takoðer treba imati na umu da æe se od 20. travnja 2016. trenutna direktiva zamijeniti novim ATEX naèelom 2014/34 / EU.