Psiholo ka teza

Profesija psihologa prije nekoliko godina bila je povezana samo s mentalnom bole¹æu. Donedavno su ljudi koji su imali psihologa i poèeli razgovarati o tome, u pojedinaènim okru¾enjima, bili izlo¾eni zlonamjernim komentarima i èak stigmatizaciji. Na svadbi se ova percepcija polako mijenja u pro¹lost. Obrazovani, moderni ljudi koji cijene vrijednost osobnog razvoja sve su èe¹æe psiholozi, ali ne u kriznim oblicima.

SpartanolSpartanol Učinkovit način pretvaranja masnoće u mišićnu masu

Jer u stvarnosti, tko je psiholog?

Pojednostavljeno, postoji ta svijest koja je dovr¹ila humanistièke studije o ljudskom pona¹anju, strukturama unutarnjeg svijeta i dru¹tvenim kontaktima. Takva osoba koja uzrokuje znanstveno istra¾ivanje, stvara u savjetovali¹tima ili u robnim markama podruèja koja imaju ljudske resurse, tj. U promociji. Nakon zavr¹enog dodatnog teèaja i stjecanja znanosti i iskustva potrebnog za voðenje terapije, psiholog je psiholog koji je klinièki psihoterapeut.Razlog odabira ovog ureda je èesto velika doza suosjeæanja i anga¾mana s drugim tipovima. Obièno, osoba koja planira iæi u ovu fazu, ima veliku ¾elju da pomogne drugima.Na¾alost, to je trenutni jednostavan posao. Neki tra¾e psihologa samo zbog podr¹ke i bliskosti. Potreban im je stanovnik s kojim mogu dijeliti puni, koji ¹titi od ostatka svijeta, ili se takoðer ¾eli uvjeriti u svoje osobne ¾ivotne izbore. Dolaze ovamo, ali jo¹ uvijek likovi s vrlo bolnim problemima, sa svom prtljagom emocija, èesto frustracijom ili tugom, ponekad ispu¹taju svoju agresiju ili razoèaranje. Psiholog, podr¾an znano¹æu i osjeæajima, dolazi do njih svaki dan i strpljivo lijeèi sve emocije i osjeæaje, male dileme dileme i ogromne tajne. Potom poma¾e sebi da im pomogne i tako usmjerava pa¾nju na dopunu, koju ne vidimo, i na taj naèin poduèava ¹to proizvoditi poplavom poznaña i pote¹koæama ovoga svijeta. Bilo bi va¾no riskirati i reæi da je psiholog tako na¹ prijatelj, ¹to se mo¾e reæi bilo ¹to, a ne negativno procijeniti. Vodiè kroz meandre duha. U njegovom uredu dobivamo znanje i iskustvo sigurnosti koje dolazi iz blagoslova nekoga tko mo¾e reæi bilo ¹to. Ostavljamo disanje s olak¹anjem, udobnije i daleko vitalnije. Èesto i s osmijehom na licu.