Psiholo ka terapija legnica

Terapija je operacija patolo¹kih odnosa izmeðu ¾ena ili èlanova obitelji, kao i dokazana metoda lijeèenja psihe pojedinih pacijenata.Ako ovisnost sprjeèava svakodnevno funkcioniranje, dobrobit braènih odnosa na zidu razvoda ili veza izmeðu èlanova u¾e obitelji je blizu raspada, struènjak dolazi iz dijelova psiholo¹kih znanosti. Nitko od nas nije radikalno autonoman pojedinac koji ne komunicira s bilo kojom drugom ljudskom osobom, pa trebate tra¾iti toène informacije s predstavnicima. Navedeni etièki imperativ uglavnom se odnosi na ¾ene na¹ih roðaka, odnosno prijatelja, partnera i roðaka. Piæa s psihoterapijskih toèaka usmjerena su na razvoj emocionalne kompetencije osobe koja se lijeèi, tj. poveæanje samopo¹tovanja i samokontrole, suoèavanje sa stresom ili fobijama, pobolj¹anje motivacije za djelovanje, vje¹tine meðuljudskih odnosa ili podizanje energije u upoznavanju s okolinom.

Terapija pod nadzorom psihologa, psihoterapeuta ili psihijatra je oblik djelovanja u sluèaju poremeæaja kao ¹to su depresija, nesanica ili ovisnosti drugog stila, zapravo neuroza i bogati strahovi. Psihoterapija se temelji na meðusobnim odnosima lijeènika i pacijenta, a sami psiholo¹ki tretmani su razlièiti, jer ovise o odreðenom tipu razumijevanja èovjeka i izvora analiziranih du¹evnih poremeæaja i pomoæi s odreðenim poremeæajima i prirodom psihoterapije. Na samom poèetku lijeèenja, odr¾avaju se jedan ili vi¹e uvodnih sastanaka tijekom kojih se provodi konzultacija ili intervju. Zatim se zakljuèuje terapijski ugovor u kojem su karakterizirani predviðeni ciljevi terapije, uèestalost pojedinaènih sesija, procijenjeno trajanje njihovog trajanja, financijski aran¾mani i druge nijanse vezane uz vrijeme psihoterapijskog lijeèenja. Opæenito, terapija se odvija uèestalo¹æu do tri sastanka tjedno, svaki put u trajanju od oko sat vremena, a trajanje psihoterapije obièno se kreæe od nekoliko do nekoliko mjeseci.

Krakov ima mnoge klinike i terapeutske centre, gdje specijalisti, kroz sintezu teoretskih znanja i praktiènih iskustava izvuèenih iz bogatih struja psihoterapije, poku¹avaju individualno prilagoditi razlièite dijagnostièke metode odreðenoj osobi koja je osobni problem. Neki terapeuti rade u psihoanalitièkom (takoðer poznatom kao psihodinamski pristup Sigmunda Freuda, koji se sastoji u tome da svjesni nesvjesnog istra¾ivanja i ljubavi igrajuæi ih. Drugi psihoterapeuti koriste sustavnu, kognitivno-bihevioralnu, humanistièko-egzistencijalnu ili hipnoterapijsku terapiju. U suvremenoj prostoriji treba napomenuti da postoji podjela unutar pojave koja se obièno naziva psihoterapija. Pa, kvalificira se za dva znaèajno razlièita tipa psiholo¹kog savjetovanja - psihoterapiju i psihosocijalnu podr¹ku, koja se uvodi tamo gdje je pacijentu oèito potrebna podr¹ka, a ne postoji definirana (prema trenutnim medicinskim standardima bolest ili mentalni poremeæaj.