Osposobljavanje zaposlenika u inozemstvu

Pojam kod oblaèenja je naèin na koji se treba naèiniti stilizacija za odreðeni sastanak, tj. Za odreðenu vrstu posla. Kada su u pitanju sastanci, situacija izgleda prilièno jednostavno. Odgovarajuæe izraðene pozivnice trebaju uvijek sadr¾avati informacije o tome koja se haljina oèekuje od gostiju. & Nbsp; U dobroj razini i znak po¹tovanja prema vlasniku je pomirenje s odreðenim pravilima oblaèenja, dakle, ako smo na pozivu oznaèili da se, na primjer, oblaèi u ukupnoj crnoj boji, bit æe lo¹e uzeti u obzir ako æe dominantni dio na¹eg ormara biti u boji koja nije crna. Ako i na poziv nismo stalni, u kojem domaæin ¾eli da se obuèemo, uvijek postoji mnogo priprema za srednju i estetsku odjeæu.

Nije drugaèije kada se radi o tumaèenju pravila oblaèenja. Opæenito, zabrinuto je da osoba koja koristi simultano ili konsekutivno prevoðenje treba koristiti svoju odjeæu u opæe prihvaæenim pravilima u uredskom radu. To dokazuje da nije samo va¹e pona¹anje i radionica bivanja, nego i odjeæa koja treba pokazati po¹tovanje prema klijentima. ©to se tièe mu¹ke odjeæe, situacija je vrlo jednostavna. Kodeks oblaèenja za tumaèenje je posljednje odijelo, po moguænosti tamne, tamne cipele i ko¹ulja, po moguænosti bijela, ali dobro shvaæena, tu je i plava i blijedo ru¾ièasta, nu¾no s velikim rukavom. Odgovarajuæa kravata za ovo. Pitanje vjenèanja je prilièno komplicirano, a iz novog dijela ljudi se mogu priu¹titi na bilo koji naèin. Neophodno je i prije svega da na¹a odjeæa ne bude prkosna. Zato ¾ene koje primaju prevoditelje trebaju opremiti svoju garderobu dodatnim elementima:

Farin Man

Suknja - po moguænosti mornarsko plava ili crna, mo¾da u prigu¹enim bojama i minimalne duljine nekoliko centimetara iznad koljena,Jakna - trebala bi odgovarati suknji / hlaèama koje smo stavili, i iznad svega, trebamo platiti posljednje mi¹ljenje ako je pravilno postavljeno. Ne mo¾e ¾ivjeti pre¹iroko ili premalo. Postoje tzv. Jakne prekomjerne velièine, ali neka je razlika izmeðu jakne u velikoj velièini i jakne nekoliko velièina prevelike,Majica - ista kada je u sluèaju mu¹ke ko¹ulje, po moguænosti bijela, plava ili svijetlo ru¾ièasta,Hlaèe - u ovoj profesiji, na isti naèin kao iu bilo kojem novom uredu, ljudi mogu iæi u hlaèe, iako bi to trebale biti hlaèe s rezom i odijelom,Studs - oni nisu potrebni, ali oni dodaju eleganciju. Naravno, ako nisu preveliki - optimalna visina je gotovo 7 cm.