Osnivanje tvrtke i rad na puno radno vrijeme

Pretpostavimo da smo odluèili osnovati tvrtku koja nudi raèunovodstvene usluge klijentima. O èemu bismo trebali znati? Prije svega, trebali bismo provjeriti koliko je natjecanje na posljednjem mjestu i ako se nadamo da æemo pobijediti. Naravno, neæe biti va¾no, naravno, ako imamo mre¾u kontakata i ljudi spremnih suraðivati s nama.

Stoga bi sljedeæe trebalo voditi raèuna o odgovarajuæim prostorijama, opremi i softveru. Posebno je potonje nezamislivo va¾no, jer æe nam raèunovodstveni program, ako je savr¹eno funkcionalan, omoguæiti nam da lako i uèinkovito vodimo na¹e poslovanje. Vraæajuæi se u prostorije, morate odabrati poziciju iu sluèaju da se odluèite za najam, izraèunajte je li najamnina vrijedna. Internetska oprema se mo¾e koristiti, iznajmljivati ili postaviti svje¾e i plaæati tro¹kove. Isti softver, renta, raèuni. Jo¹ jedna va¾na stvar je zapo¹ljavanje profesionalnih struènjaka koje zapo¹ljavamo. U to vrijeme bi trebali biti odrasli, tako da ne bih morao snositi tro¹kove vezane uz njihovu iznimnu pripremu za èitanje. O ovoj obavezi objavljivanja oglasa na uèinkovitim portalima s najavama i dodjeljivanjem puno vremena za provjeru kandidata. Osim provjere znanja, upoznavanja financijskih oèekivanja, prije svega vidjet æemo jesu li to uloge s kojima æemo se odluèiti provesti nekoliko sati dnevno. U uspjehu, ako nemamo rok za bilo kakvo zapo¹ljavanje, mo¾emo izdvojiti profesionalnu tvrtku. Zatim æe izvr¹iti poèetni odabir, prema komentarima va¹ih prijatelja, a zatim poslati odreðenu kolièinu ljudi koji zadovoljavaju va¹e zahtjeve. S takvim uskim izborom bit æe lak¹e odluèiti s kim æemo predlo¾iti suradnju. Obje opcije su njihove osobine i prednosti, sve ¹to ¾ele od svojih preferencija. Dodatna prednost zapo¹ljavanja struènjaka je njegovo poznavanje industrije i, èesto, kupaca. Ponekad se dogodi da tvrtke ¾ele da ih koristi poznata osoba na koju se oslanjaju, a promjenom radnog mjesta brinu se o promjeni davatelja usluga. Èini se da æe biti moguæe dobiti takve vrste i osigurati bolju dobit za tvrtku koja ulazi na tr¾i¹te. Pogotovo ¹to u uspjehu raèunovodstvenih tvrtki, suradnja obièno vodi veæ godinama. Zadovoljni klijenti radije ponovno pregovaraju o ugovoru nego da mijenjaju tvrtku za poslu¾ivanje.