Opasne kemikalije i njihove smjese

Inovativna industrija koristi desetke tisuæa zapaljivih i eksplozivnih tvari. Parametri plinova i tekuæina iznimno su dobro poznati i dokumentirani. Stoga je identifikacija opasnosti koje nastaju zbog njihove prisutnosti tijekom rada vrlo jednostavna. Situacija se mnogo zaustavlja u uspjehu preseljenja, skladi¹tenja ili prerade rasutih materijala. U mnogim uspjesima naizgled bezopasne tvari kao ¹to su bra¹no, drvo, ¹eæer, kakao, aluminij ili dokumenti koji se nalaze ispred pra¹ine predstavljaju ozbiljnu opasnost od eksplozije.

Industrijske centralne vakuumske instalacije namijenjene su uklanjanju talo¾enih pra¹ina s parketa, glatkih povr¹ina i konstrukcije alata i dvorana. Stoga je usmjeren na odr¾avanje higijene u podruèju rada, uz istu za¹titu radnih ljudi i ustanova i sredstava od destruktivnog utjecaja pra¹ine, u posljednjem riziku od sekundarnih eksplozija. Svaka tvrtka koja obavlja industrijske instalacije mora izvesti & nbsp; instalaciju u skladu s trenutnim standardima sadr¾anim u uputama & nbsp; atex instalacije.

https://ffingers.eu/hr/

Va¾an zadatak centralnog usisavanja:- za¹titu zdravlja i ¾ivota ljudi koji hodaju u prostoriji od ¹tetnog djelovanja pra¹ine.- za¹tita organizacija i pribora od kvarova u proizvodu smetnji od pra¹ine,- za¹tita zgrada i zaposlenih ¾ena od utjecaja nekontrolirane erupcije peludi.

Opasnost od eksplozijeU sluèaju da se tijekom procesa usisavanja odvijaju zapaljive ili eksplozivne tvari, plinovi, pra¹ine, tekuæe pare ili hibridne smjese, postoji visok rizik od nekontrolirane eksplozije. Ova pojava vjerojatno je uzrokovana uni¹tenjem jedinice za uklanjanje pra¹ine i cijele jedinice. Prema statistikama, jedinice za filtriranje i cikloni se svrstavaju u skupinu ureðaja s visokim rizikom od eksplozije.

Sredi¹nje usisavanje i eksplozivna sigurnostKao ¹to je gore reèeno, piæa iz skupljih znaèenja centralne vakuumske instalacije moraju minimizirati rizik sekundarne eksplozije uklanjanjem tzv. zaostala pra¹ina. Ovo rje¹enje, na samoj strani, maksimizira brzu i po¾arnu sigurnost ureðaja, s dodatnom koja omoguæuje ogranièavanje tro¹kova povezanih s usklaðivanjem procesne instalacije sa zahtjevima ATEX direktive. Stoga treba napomenuti da u sluèaju zapaljive i eksplozivne pra¹ine instalacija sredi¹njeg usisavanja mora zadovoljiti stroge zahtjeve ATEX direktive.