Obuku za izvoznike

Hitna rasvjeta ugraðena je u jo¹ vi¹e objekata. To su uglavnom poslovne zgrade, proizvodne hale i buduæa radna mjesta, kao i grupe i sveuèili¹ta. Posljednje faze hitne rasvjete ogla¹avaju se iu privatnim sobama - obiteljskim kuæama i stanovima.

https://neoproduct.eu/hr/chocolate-slim-jedinstveni-koktel-slimming-s-okusom-najbolje-cokolade/Chocolate slim Jedinstveni koktel slimming s okusom najbolje čokolade

Instalacije za rasvjetu u sluèaju nu¾de odnose se na naglo iskljuèenje napajanja elektriènom energijom koje nije uzrokovalo neoèekivano iskljuèenje rasvjete. U nekim sluèajevima takav dogaðaj mogao bi dovesti do katastrofalnih posljedica za model u radionici, gdje rade strojevi s pokretnim dijelovima, neza¹tiæeni s bilo kojim poklopcem. Zbog toga su u zakonu o gradnji ukljuèene odgovarajuæe odredbe o nu¾nosti kori¹tenja ureðaja za rasvjetu u nu¾di.Hitna rasvjeta mo¾e reagirati na novi princip. Mo¾e ga se izraditi pomoæu jednog rasvjetnog tijela u kojem je poznata mala baterija. Punjenje se vr¹i tijekom dnevnog rada elektroenergetske mre¾e, a za vrijeme nestanka struje, rasvjeta u nu¾di automatski mije¹a rasvjetu u nu¾di, punjenje elektriène energije iz baterije. Ovo rje¹enje zahtijeva dodatni proces koji æe se primijeniti na temu rasvjete, ¹to je fazni proces s odreðenim napajanjem, bez obzira na polo¾aj prekidaèa svjetla. Bilo bi dobro da je izvor svjetlosti u okviru bio LED ¾arulja, jer prima nekoliko struja. LED svjetiljka u nu¾di omoguæuje uporabu obiènih LED svjetiljki prikladnih za trgovinu, nema potrebe za kupnjom posebnih ¾arulja od proizvoðaèa.Centralizirani izvor energije je drugaèiji naèin upravljanja sustavom za rasvjetu u sluèaju nu¾de. U zasebnoj prostoriji postavlja se skup akumulatora velikog kapaciteta koji omoguæuju kori¹tenje svjetla u cijelom domu, èak i za mnogo sati. Za produ¾eno produljenje vremena rada rasvjete, kao i moguænost kori¹tenja energije drugih ureðaja, primjenjuju se i generatori.