Medunarodna sigurnost europske unije

Man PrideMan Pride Rješenje za povećanje kvalitete seksa i veće erekcije!

Pitanja sigurnosti i kontrole polo¾aja u industriji uglavnom su povezana sa za¹titom prirodnog okoli¹a. Poku¹ajmo pokazati kako je EU normalizirao propise koji se odnose na industrijsku sigurnost na temelju studije sluèaja - & nbsp;

S obzirom na èinjenicu da je velika skupina strojeva i, dodatno, oprema namijenjena za obavljanje poslova u rudnicima kamenog uglja, u kojima postoji opasnost od eksplozije metana i ugljene pra¹ine, Direktiva 94/9 / EC, koja se primjenjuje na prijetnji.

U o¾ujku 1994. Europski parlament i Vijeæe usvojili su tzv novo rje¹enje 94/9 / EZ o regulaciji zakonskih odredbi dr¾ava èlanica o ureðajima i za¹titnim metodama koje se stavljaju u zemlju u potencijalnoj eksploziji, koja se zove atex direktiva. pravilo je osigurati nesmetan protok robe koja æe pru¾iti visoku razinu za¹tite od eksplozije. Meðutim, ove informacije nisu bile kljuèni korak u podruèju usklaðivanja za¹tite od eksplozija u Europskom sporazumu. Gotovo dvadeset godina ljudi su se morali prilagoditi na nekoliko tzv stari pristup o slobodnoj trgovini roba obuhvaæenim ATEX direktivom.

Direktiva 94/9 / EZ ukljuèena je u akciju od 1. srpnja 2003., zamjenjujuæi Direktive o starom pristupu 76/117 / EEC i 79/196 / EEC o elektriènoj opremi koja je namijenjena za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama. zrakoplova i Direktive 82/130 / EEC, koja upravlja elektriènim ureðajima postavljenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama u stanu plinovoda. Postupci ocjenjivanja sukladnosti na staroj platformi za pristup bili su povezani samo s elektriènim ureðajima koji su zahtijevali ispunjavanje svih preciznih sigurnosnih zahtjeva. Istra¾ivanja su pokazala da su elektrièni ureðaji izvor paljenja samo usred uspjeha. U kontaktu s tim, samo je elektrièna priroda oznaèena u direktivama starog pristupa prijetnji donekle dovoljna da se stekne duboki opseg za¹tite koji se zahtijeva Uredbom 100a Rimskog ugovora.