Kelasov mikroskop 7 ppt

Mikroskop se koristi za prikaz malih predmeta koji su obièno nevidljivi golim okom, ili slièni promatranju detalja manjih objekata. U novim vremenima trenutno postoji mnogo vrsta mikroskopa (akustiènih, holografskih, polarizirajuæih, stereoskopskih i individualnih, ali prvi koji je stajao u kuæi¹tu bio je optièki mikroskop.

Mikroskopi ovog modela koriste dnevnu svjetlost za vje¾banje prouèavanih predmeta, a za njihove oèeve èini se da su sin i otac - Zachariasz Janssen i Hans Janssen - Nizozemci. Izgradili su svoj prvi mikroskop oko 1590. godine, dali su samo 10x uveæanje, pa ga nisu koristili. Antonie van Leeuwenhoek napravio je toèku na ovom polju, stvorio je inovativni oblik bru¹enja i poliranja tankih leæa, ¹to je rezultiralo poveæanjem od 270 puta. U toj tehnologiji, Nizozemac je pobolj¹ao mikroskop, zahvaljujuæi kojem je postigao mnogo znanja i rasta u biologiji. Njegovi mikroskopi stvoreni su drugaèije od normalnih iz modernih vremena. Mo¾ete im dopustiti jednostavno iznimno korisna poveæala. Leeuwenhoekov mikroskop napravljen je od samo jedne leæe, a predmet koji se ispituje postavljen je nasuprot leæe, njegov se polo¾aj mo¾e odrediti pomoæu dva para. Sam instrument imao je du¾inu od 3-4 inèa ili oko 7-10 centimetara. Drugi trenutak u obliku mikroskopa dogodio se kada su u njima kori¹teni elektroni. Prvi mikroskop ovog tipa - elektronski mikroskop - sagradili su Ernst Rusk i Maks Knoll 1931. u Berlinu. Silikonska revolucija imala je previ¹e koristi od elektronskih mikroskopa. istodobno su dali opa¾anje najmanjih struktura staniènih organela. Iz redova 1982. godine stvoren je prvi tunelski mikroskop. Njegovi izumitelji bili su znanstvenici iz Gerda Binninga i Heinricha Rohrera koji su radili u Zürichu. Zahvaljujuæi takvim mikroskopima nastaje trodimenzionalna slika struktura sastavljenih od navedenih atoma. Kasnije su razvijeni mnogi oblici ovog mikroskopa kako bi se subjekt mogao gledati u mjerilu nanometra. Suvremeni istra¾ivaèi ka¾u da æe razvoj mikroskopije inicirati razvoj nanotehnologije, koja mo¾e naæi primjenu i utjecati na povr¹inu ¾ivota.