Karta zagadenja zraka malopolske

Svakog dana, takoðer na mjestu koje je vi¹e u uredu, okru¾eni smo novim vanjskim tvarima koje utjeèu na lokalnu sudbinu i zdravlje. Osim osnovne redundancije, kao ¹to su: polo¾aj, temperatura, vlaga okoline i slièno, radimo i razlièite isparenja. Zrak koji udi¹emo ne postoji u nedvojbeno èistom, veæ pra¹njavom, do razlièitog stupnja naravno. Prije kontaminacije konstrukcijom pra¹ine mo¾emo se pobrinuti za maske s filterima, ali i za druge kontaminante koje je èesto te¹ko pronaæi u sadr¾aju. Otrovni plinovi su posebno opasni za njih. Promatrajte ih obièno samo zahvaljujuæi alatima kao ¹to je otrovni plinski senzor koji æe pokupiti patogene èestice iz zraka i govoriti o njihovoj prisutnosti, zahvaljujuæi èemu nas upozorava na opasnost. Na¾alost, ova opasnost je vrlo ozbiljna, s obzirom na èinjenicu da neke tvari, kada su dokazi o ugljiènom dioksidu, nisu krhke i redovito se pojavljuju u sferi, dovode do ozbiljnog o¹teæenja zdravlja ili smrti. Osim ugljiènog monoksida, takoðer smo izlo¾eni opasnosti od drugih senzora koje detektira senzor, kao dokaz H2S, koji je vrlo nizak u visokoj koncentraciji i namijenjen je za trenutaènu paralizu. Sljedeæi otrovni plin je ugljièni dioksid, isti ¹tetan kao ¹to je spomenuto ranije i amonijak - plin koji se prirodno pojavljuje u zraku, ali u veæoj koncentraciji koja ugro¾ava populaciju. Senzori otrovnih tvari takoðer mogu otkriti ozon i sumporni dioksid, koji je ozbiljniji od vremenskih uvjeta i ima predispoziciju da zatvori podruèje blizu tla blizu Zemlje - zato danas, kada smo izlo¾eni redoslijedu tih elemenata, trebali bismo senzore staviti na znaèajno mjesto kako bi on mogao osjetiti. nas obavijestite o tome. Ostali toksièni plinovi kojima nas detektor mo¾e diviti su korozivni klor i dodatno visoko toksièni vodikov cijanid i lako topljivi u vodi, opasnom klorovodiku. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, mo¾ete instalirati senzor otrovnog plina.