Fiskalna blagajna

prolesan pureProlesan Pure učinkovite pilule za mršavljenje

Ako pokrenete svoju financijsku ulogu, valja pa¾ljivo provjeriti ne morate li kupiti postnet neo & nbsp; i lijeèiti ga svaki dan u bliskoj karijeri. Poljski propisi su vrlo transparentni i lako nas obavje¹tavaju tko mora uzeti registar i tko mora izdavati raèune.

U 2015. godini broj poreznih obveznika koji su imali pravo koristiti posebne iznimke od namjene dr¾anja blagajne znatno su se smanjili u poljskoj zemlji, ¹to naravno znaèi da blagajna postaje nu¾nost za sve veæi broj graðana dnevno.

Zajedno s najnovijim odredbama Zakona o PDV-u, svi porezni obveznici u poljskoj regiji obvezni su koristiti blagajne za transakcije za pojedince koji ne posluju. Porezni obveznici su takoðer du¾ni koristiti registarske blagajne za uspje¹nu registraciju prodaje na stanje poljoprivrednika pau¹alnih stopa. Samo oni porezni obveznici èiji godi¹nji prihod prelazi 20 000 PLN moraju se opremiti fiskalnim iznosima.

Takoðer je vrijedno spomenuti da radionice za automobile ne moraju biti u moguænosti registrirati registarske blagajne ako su njihovi uèinci ugraðeni izravno u automobile. U takvim moguænostima autoservisi pru¾aju uslugu i ne prodaju odreðenu robu. Porezni uredi takoðer navode da u takvom primjeru, na raèunima koji æe se graditi, za pomoæ pri popravku, ne uvode montirane dijelove, jer specifikacija tih uèinaka mo¾e ote¾ati dobivanje osobe koja ima pravo biti izuzeta od toga da mora imati fiskalne kase.

U na¹oj zemlji dobavljaèi elektriène energije i tvrtke koje pru¾aju telekomunikacijske, osiguravajuæe i financijske usluge takoðer su izuzete od blagajne. Rje¹enja mogu imati koristi od tvrtki koje pru¾aju usluge izravno povezane s uslugama tr¾i¹ta nekretnina. Treba imati na umu da blagajne ne moraju imati i tvrtke za naruèivanje po¹te, jer se plaæanje uvijek odvija na bankovnom raèunu. S fotografija koje se odnose na promet do 20.000 PLN, taksisti vi¹e ne mogu koristiti nove tvrtke koje pru¾aju usluge prijevoza putnika.