Fiskalna blagajna 491

Uzemljenje je najva¾nija komponenta sve elektriène energije. Svi misle da u ¾ici za uzemljenje nema napona, ali ne bi trebalo biti elektrièno, ali je sasvim drugaèije ... U svakoj kuæi ili u okolini postoje stotine metara uzemljivaèa, ali zapravo za koju svrhu? Je li to zato ¹to je utiènica uzemljena, u njoj nema struje, kada ni¹ta nije povezano s njom? Kada se cijelo o¾ièenje mo¾e uzemljiti? Ako planirate dobiti odgovore na ova pitanja, proèitajte ovaj dokument za pojedinaèni kraj.

©to znaèi da je elektrièna instalacija uzemljena? Dobar odgovor mo¾e se otkriti u jednom pitanju, ali æemo ga savr¹eno objasniti onako kako ga imamo. Pa, u svakoj kuæi, u kojoj se nalaze utiènice pored faze i neutralni vodièi takoðer se provode zemaljske ¾ice. Oni ne dolaze ni na koji naèin na pojedinaène ureðaje. Postoje posljednji za¹titni vodièi, koji se obièno nalaze u vlastitom rasklopnom postrojenju, a odatle se usmjeravaju do metalnog elementa koji je spojen na tlo. Za ¹to je stvoreno uzemljenje? Naravno, kao ¹to smo veæ spomenuli, uzemljenje je za¹titna metoda koja se veæ godinama povezuje s svakodnevnim instalacijama. Drugi razlog za uzimanje uzemljenja je radni faktor, jer zahvaljujuæi tome svi ureðaji koje tra¾ite kod kuæe dobro rade. Ako ¾elite kupiti takve kabele, morate misliti da æe prepoznati nove oznake. Izuzetno moderan je PE-za¹titna ¾ica, koja koristi ¾uto-zelenu i PEN, ¹to je neutralan proces, koji takoðer ima za¹titnu ulogu. Kabel sadr¾i plavo. Èak su i utiènice koje nemaju pin za uzemljenje va¹ naèin za¹tite od elektriènog udara. Obièno takvi èepovi imaju oznaku (dva preklapajuæa kvadrata, ¹to znaèi da ne bi trebali biti uzemljeni.