Elanci medicinske onkologije

https://de-xic.eu/hr/

Svaka ¾ena koja zadr¾ava teorijsku stranu medicine i zdravlja je medicinski èlanak. Ljudi popularni u susjedstvu kao vlasti stalni su autori knjiga za najbr¾e i najveæe znanstvene èasopise. Za¹to je pisanje doista va¾no?

Brzo rastuæa tehnologija i veliki porast u radu raznih bolesti prisiljavaju istra¾ivaèe da svakodnevno razmi¹ljaju i razvijaju postojeæa istra¾ivanja. Pitanja koja su se desetak godina dala kao nova, sada zaslu¾uju samo osnovno ili temeljno u odreðenom podruèju.

Kako poèeti pisati tekst?Najbolje je poèeti s inozemnom knji¾evno¹æu. Medicinski prijevod problema koji nas zanimaju mo¾e se prenijeti na kvalificiranu osobu ili nauèiti nauèiti drugi jezik i razumjeti sadr¾aj na udaljenoj osnovi. Prema normi, amerièka knji¾evnost je najveæa u najèudnijim i raznovrsnijim medicinskim otkriæima, ali veliki dio takoðer predstavljaju i azijski i europski èasopisi. Za odabir tema koje nas zanimaju koriste se preglednici ili medicinski pretra¾ivaèi. Zahvaljujuæi njima, lokacija za nekoliko mikrosekundi pro¹iruje svoje temelje na kraju pronala¾enja dobrih kljuènih rijeèi. Nakon prve analize, vrijedi spomenuti vi¹e rijeèi koje se odnose na temu va¹eg prijatelja. Zahvaljujuæi nama, moæi æemo pronaæi vrijeme i vi¹e se usredotoèiti na èlanak.

Nakon upoznavanja s inozemnom literaturom, trebate prikupiti poljske materijale i usredotoèiti se na specifiènu formulaciju rada. Istra¾ivanje treba ispuniti u ustanovi u kojoj radimo ili u suradnji s drugim mjestom okupljajuæi ljude koji æe sudjelovati u sustavu.

©to bi èlanak trebao imati?Èlanak mora nu¾no sadr¾avati kratak uvod u temu, obja¹njenje provedene analize, dobit i sa¾etak zajedno s rezultatima. Sa¾etak treba staviti, po moguænosti dodatno u stranom stilu. Zahvaljujuæi tome, mo¾emo biti sigurni da æe na¹ proizvod dobiti predstavnici drugih zemalja.