Dda i dono enje odluka

Pretjerano znanje mo¾e ote¾ati dono¹enje ispravnih odluka. Kako skup podataka postaje veæi, te¾e je pronaæi kljuène poruke u njemu. Osim toga, prikupljanje nepotrebnih podataka poveæava tro¹kove. Imati potrebne informacije iznimno je va¾no u posljednjem globalnom gospodarstvu. Informacije prestaju s ekonomskim dobrom.

Bez nje, nijedna tvrtka ne mo¾e biti neovisna o brojevima i podruèju u kojem se nalazi. Kako bi se nosili s aktualnim problemom, tvrtke koriste nove IT metode. Alati za poslovnu inteligenciju mogu biti sluèaj. Naime, takvi pristupi, èiji je cilj biti svjestan pri dono¹enju odluka, zahvaljujuæi dubinskoj analizi podataka sadr¾anih u informacijskim sustavima. BI je u stanju analizirati podatke iz gotovo svakog podruèja. I naravno, to æe biti prekrasno iskustvo u analizi financijskih, marketin¹kih, korisnièkih podataka, logistike ili osobnih podataka. Postoje mnoge verzije ove vrste rje¹enja. To je ono ¹to se u odreðenom poduzeæu koristi u hladu i tko æe ga koristiti. Meðutim, da znanje ne izgubi svoju vrijednost, ono mora biti posveæeno potpunijem tijelu na najbolji moguæi naèin. Poruka trenutno gubi na znaèaju. Va¾no je napomenuti da je zastarjela reklama jednako vrijedna kao neistinita informacija. Dono¹enje odluka na temelju mo¾e uzrokovati veliku ¹tetu tvrtki. To je razlog za¹to alati poslovne inteligencije dobro funkcioniraju u dana¹njem uspjehu. Moderni programi koji koriste ovu vrstu rje¹enja kupit æe se za brz prijenos podataka zahvaljujuæi kori¹tenju Interneta. Moguæe ih je pretra¾ivati samo putem web preglednika, tako da ih gosti mogu analizirati bez obzira gdje se nalaze.