Blagajnu kako mijenjati papir

Uèiniti nedostatke je dobra stvar. Razmi¹lja se io zakonodavcima koji su poreznim obveznicima osigurali ispravljanje pogre¹no izdanih prodajnih dokumenata i deklaracija, bez potrebe da snose velike posljedice. Ta je moguænost jo¹ uvijek u sluèaju registracije prodaje na fiskalnom iznosu. Kada treba izgledati ispravak fiskalnog iznosa?

Prilikom prodaje fizièkih osoba za rad, koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost i pau¹alne poljoprivrednike, potrebno je svaki sluèaj zabilje¾iti na blagajni i predati mu raèun. Prihodi su koncentrirani u KPiR-u na temelju periodiènih izvje¹æa. Pogre¹ke prilikom izdavanja fiskalnih raèuna obièno se odnose na: iznos poreza na materijale i pomoæ, datum ili iznos prodaje, broj proizvoda ili usluga. Takoðer se de¹ava da se role u fiskalnu valutu na kojoj se izdaju raèune sijeèe u prvi d¾ep i ispi¹e dokaz o kupnji. U sluèaju da je prodaja na blagajni vrlo osjetljiva i o¹tra, postoji èinjenica da transakcija napisana na blagajni neæe biti vraæena ili pobolj¹ana kori¹tenjem znaèajki dostupnih u ovom alatu. Do kraja o¾ujka 2013. nije bilo uobièajeno koji bi se oblik trebao uzeti u sluèaju pogre¹ke na fiskalnom raèunu. U radu su razvijeni neki mehanizmi, èiju podr¹ku su poduprli uredi, ali vje¾be su imale i neslu¾beni karakter. Od 1. travnja 2013. prona¹li smo zapise koji odra¾avaju ovo pitanje u zakonu o blagajnama. Od travnja 2013. porezni obveznici koji registriraju prodaju s blagajnama moraju voditi dvije evidencije - evidenciju o povratima i pritu¾bama i evidenciju oèitih pogre¹aka. Propisi ne odreðuju kako bi trebali izgledati, opisivati i podatke koje ¾ele otkriti u njima. Obje su prilagoðene za ispravljanje prodaje kupljene u vidu blagajne, meðutim, druga od njih æe se tretirati u uspjehu gore navedenog. pogre¹ke. Prilikom otkazivanja raèuna potrebno je pribaviti odgovarajuæi tekst za registar gre¹aka, ukljuèujuæi: bruto vrijednost i porez lo¹e registrirane prodaje, kratak opis pogre¹ke i moguænost pogre¹ke s prvotnim raèunom.