Blagajni i fiskalni pisae

Svaki porezni obveznik koji prodaje robu financijskim osobama prisiljen je evidentirati promet putem blagajne. To je tehnologija koja omoguæuje primjenu odgovarajuæih naselja s poreznim uredima. Slijedi zakon i zakon je nepobitan.

©to je s pogre¹nim blagajnom?

U takvim situacijama, opremite se tzv. Gotovinskim novcem. Njegovo raspolaganje nije zakonski zahtjev, stoga je u izgledu svakog poduzetnika razmi¹ljanje o takvom odmicanju unaprijed. Savr¹eno se susreæe u ¹irokom rasponu izvanrednih situacija koje zahtijevaju pravilnu popravku opreme. Zapravo Zakon o PDV-u jasno navodi da bi u uspjehu nemoguænosti registracije prometa uz pomoæ rezervnog fonda porezni obveznik trebao prestati prodavati. Rezervni fond mo¾e za¹tititi od nepotrebnih i nepredvidivih prekida u proizvodnji. Va¾no je zapamtiti da se spremnost za kori¹tenje rezervnog blagajne prijavljuje poreznom uredu, govoreæi o neuspjehu opreme i slanja informacija o zamjenskom obroku.

Na¾alost, kada je bilo jako dodano, nedostatak blagajne, u ovoj rezervnoj blagajni pomije¹an s potrebom da se zaustavi prodaja. Tada je nemoguæe dovr¹iti prodaju, a takvo uzimanje ilegalnih takoðer mo¾e biti povezano s posljedicama u pogledu visokih financijskih tereta. Ne obavje¹tavajuæi o situaciji u kojoj æe potro¹aè zatra¾iti primitak.

Stoga bi trebalo biti lako obavijestiti o neuspjehu servisne radionice i po¹tanskim fiskalnim pisaèima, ali i poreznim tijelima s prostorom u stvaranju trgovinskih zapisa za sat popravka ureðaja, a vjerojatno i kupaca o ti¹ini u prodaji.

Samo u uspjehu online dra¾bi, poduzetnik ne mora prekinuti vlastiti posao, ali to zahtijeva nekoliko uvjeta - potrebno je pa¾ljivo govoriti evidenciju za koju se materijal smatra plaæanjem; plaæanje se mora izvr¹iti e-mailom ili po¹tom. U tom sluèaju, prodavatelj - porezni obveznik, ima privilegij do posljednjeg za unos fakture s PDV-om.