Atlas unutarnjih organa

Kolposkopi su ureðaji za ispitivanje ¾enskih unutarnjih organa koji èine stidnicu, vaginu, cerviks i donji dio cervikalnog kanala. Dakle, tu je optièka kamera, mo¾e se kombinirati s neèim na naèin mikroskopa. Pobolj¹ava ginekologe u radu struke, jer zahvaljujuæi ovom ureðaju mogu provjeravati ¾enske organe s velikim poveæanjem i velikom toèno¹æu.

https://neoproduct.eu/hr/dr-farin-man-ucinkovit-tretman-za-mrsavljenje-muskaraca/Dr Farin Man Učinkovit tretman za mršavljenje muškaraca

Kolposkopi su odobreni za ginekologiju i iskustvo ¾enskih reproduktivnih organa tisuæu devetsto dvadeset pete godine od strane konstruktora, lijeènika i tehnièara Hansa Hinselmanna. Danas zahvaljujuæi njemu sada mo¾emo br¾e pronaæi odreðene bolesti koje se ne mogu uoèiti tijekom redovitog pregleda. Kolposkop nije samo alat za aproksimaciju. Kolposkopi takoðer mogu uzeti dio vrata maternice, dijela donjeg kanala, vulve ili vagine, tako da se, naravno, mo¾e pregledati i vidjeti, ili ne predstavlja nikakve promjene u njemu. Trenutno je medicina vrlo napredna. Lijeènici su u stanju nositi se s mnogim bolestima, koje su i do posljednjeg bile neizljeèive. Meðutim, rak je najnovija bolest za koju medicina nema dobro rje¹enje. Promjene raka koje se otkriju suvi¹e kasno su obièno obièno neizljeèive. Zahvaljujuæi èinjenici da smo na raspolaganju kolposkopima, mo¾emo prepoznati ovu neizljeèivu bolest u tako maloj fazi da postoji te¹ka moguænost da je izlijeèimo. Obièni ginekolo¹ki pregled vidi samo velike, povr¹ne promjene. Citologija koju su predlo¾ili ginekolozi mo¾e pronaæi stanice raka, i to barem u te¾im fazama neoplastiènih promjena, kada su mo¾da veæ prevelike. Statistièki gledano, lijeènici ga tretiraju da se citologija nalazi u sedamdeset posto sluèajeva da bi se otkrio rak plus isti èesto u naprednijoj fazi. Nasuprot tome, kolposkopija koju su izradili struènjaci i uz pomoæ opreme kao ¹to su kolposkopi, mo¾e otkriti promjene do devedeset posto. Najuèinkovitiji naèin koji preporuèuju i lijeènici specijalisti je mije¹anje oba ova puta, ¹to omoguæuje praktiènu sigurnost moguæih promjena, èak iu najni¾oj fazi njihovog rasta, a time i brzom odgovoru lijeènika, dajuæi pravim sredstvima i ¹iroku moguænost lijeèenja. ova lo¹a bolest.